JAVNA OBJAVA PRENOSOV VREDNOSTI ZDRAVSTVENIM DELAVCEM IN ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAM S STRANI FARMACEVTSKIH DRUŽB

Sodelovanje med farmacevtsko industrijo in zdravstveno skupnostjo je izjemno pomembno za zagotavljanje kakovostne zdravstvene oskrbe ter nujni pogoj za razvoj inovativnih zdravil in metod zdravljenja v dobro bolnikov. Raziskovanje, razvoj in uvajanje novih, inovativnih zdravil v klinično prakso namreč niso mogoči brez sodelovanja z zdravstvenimi delavci, zdravstvenimi organizacijami in drugimi deležniki. Industrija in širša zdravstvena skupnost si pri tem delita skupni cilj; pacientom omogočiti najboljšo oskrbo ter napredek pri njihovi zdravstveni obravnavi in dobrobiti celotne družbe.

Farmacevtska industrija velja za eno najbolj reguliranih panog, ki je že vrsto let aktivna na področju samoregulacije. Za najvišje etične standarde se zavzema tudi Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ (v nadaljevanju Forum), ki s Kodeksom transparentnosti vse članice zavezuje k javni objavi prenosov vrednosti zdravstvenim delavcem in organizacijam. Kodeks transparentnosti je bil sprejet, ker želimo, da je odnos med farmacevtsko industrijo ter zdravstvenimi delavci in organizacijami pregleden. To predstavlja pomemben korak k razumevanju tovrstnega sodelovanja.

 

O Kodeksu transparentnosti

Kodeks transparentnosti vse članice Evropske zveze farmacevtske industrije in združenj (EFPIA), ki jih predstavljajo mednarodne farmacevtske družbe in nacionalna združenja inovativne farmacevtske industrije iz 33 evropskih držav, zavezuje, da najkasneje do 30. junija javno objavijo vse prenose vrednosti zdravstvenim delavcem in organizacijam. Po določilih zveze EFPIA se podatki javno objavljajo periodično, vsako leto, najkasneje do konca meseca junija, in sicer za preteklo koledarsko leto. Prva tovrstna javna objava zajema prenose zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam v koledarskem letu 2015.

Za implementacijo določil transparentnosti, ki jih je EFPIA sprejela junija 2013 in so za vse članice enaka, v Sloveniji skrbi Forum. Kot predstavnik inovativne farmacevtske industrije na naših tleh, ki združuje 20 farmacevtskih podjetij, je določila prilagodil slovenskim zakonodajnim ureditvam. Kodeks transparentnosti je Forum na skupščini potrdil konec novembra 2013, v veljavo pa je stopil s 1. januarjem 2014. Zavezujoč je za vse družbe, članice Foruma, ter farmacevtske družbe v lasti družb, članic zveze EFPIA.

 

O javni objavi prenosov vrednosti

Javna objava prenosov vrednosti vključuje podatke o vrednostih vseh sredstev, ki so jih prejeli posamezni zdravstveni delavci in zdravstvene organizacije, s katerimi sodelujejo posamezne članice Foruma ali Forum – bodisi neposredno ali prek tretjih oseb, kot so agencije za organizacijo dogodkov. Javna objava vsebuje tudi informacije o vrsti dejavnosti ali tipu podpore: za izobraževanje; za kritje stroškov povezanih z izobraževalnimi oziroma strokovnimi dogodki; za storitve in svetovanje; za raziskave in razvoj. Te prenose vsaka članica Foruma objavi v slovenskem jeziku na svoji lokalni, regijski ali mednarodni spletni strani.

Prva objava v tovrstni obliki, na evropski ravni, se zaključuje 30. junija 2016. Objava zajema podatke o prenosih vrednosti v preteklem koledarskem letu in na spletnih straneh posameznih članic ponuja vpogled v prenose v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2015. Nato bodo podatki objavljeni periodično, vsako leto do konca meseca junija.

 

Individualne in skupinske objave

Vsi prenosi zdravstvenim organizacijam, kamor se po Kodeksu transparentnosti uvrščajo javne zdravstvene institucije, zdravniška društva, združenja, zbornice in zasebna podjetja (d.o.o. in s.p.), so skladno z zakonodajo objavljeni individualno s polnim nazivom prejemnika.

Pri prenosih vrednosti posameznim zdravstvenim delavcem, fizičnim osebam, je objava v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov mogoča samo na podlagi predhodnega pisnega soglasja zdravstvenega delavca. V nasprotnem primeru se prenos objavi v skupinski obliki, v vsaki kategoriji posebej število prejemnikov ter skupni znesek takim prejemnikom.

Podatki o plačilih na področju raziskav in razvoja zaradi varstva konkurence ter inovacij, ki jih razvijajo posamezne družbe, skladno z zakonodajo ne morejo biti objavljeni drugače kot v skupinski obliki.

 

PODATKI O PRENOSU VREDNOSTI ZDRAVSTVENIM DELAVCEM IN ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAM S STRANI MEDNARODNEGA FORUMA ZNANSTVENORAZISKOVALNIH FARMACEVTSKIH DRUŽB, GIZ, ZA LETO 2015

Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ, je v koledarskem letu 2015 sodeloval z 21 različnimi posamezniki in organizacijami. Za izvedene storitve na področju svetovanja (kategorija Nadomestila za storitve in svetovanje) je na osnovi avtorskih pogodb izplačal nadomestila 13 zdravstvenim delavcem, sponzorsko podprl izvedbo strokovnih srečanj in simpozijev 3 zdravstvenim organizacijam, 5 organizacijam pa poravnal stroške izvedbe predavanja oziroma organizacije strokovnega dogodka.

Skupna vrednost prenosov Foruma posameznim zdravstvenim delavcem v letu 2015 je znašala 11.839,03 EUR, zdravstvenim organizacijam pa 23.200,00 EUR. Vsi prenosi so objavljeni poimensko oziroma s polnim nazivom prejemnika.

 

Metodologija

Javno objavljeni podatki zajemajo prenose vrednosti, ki so bili v finančnem sistemu Foruma dejansko izvršeni v koledarskem letu 2015 – to je od vključno 1. januarja 2015 do vključno 31. decembra 2015.

Prenosi posameznim zdravstvenim delavcem so navedeni kot bruto vrednosti tovrstnih pogodb.

Prenosi zdravstvenim organizacijam so navedeni kot neto zneski tovrstnih pogodb, ki ne vključujejo DDV.

Prenosi vrednosti, povezani s potnimi stroški, nastanitvami in stroški prijav, so objavljeni v podatkih za koledarsko leto, v katerem so dejavnosti potekale.

 

Izjava o omejitvi odgovornosti

Podatki, objavljeni v tem poročilu, so izraz naših prizadevanj za ravnanje skladno z zahtevami Kodeksa transparentnosti in zveze EFPIA (Disclosure Code). Če se kljub našim prizadevanjem za zagotovitev natančnih objav zgodi, da poročilo vsebuje nepopolne ali netočne podatke, bomo to raziskali in morebitne napačne podatke ustrezno popravili.

 

PODATKI O PRENOSU VREDNOSTI ZDRAVSTVENIM DELAVCEM IN ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAM S STRANI MEDNARODNEGA FORUMA ZNANSTVENORAZISKOVALNIH FARMACEVTSKIH DRUŽB, GIZ, ZA LETO 2015 (pdf tabela)

 

Opombe k tabeli "PODATKI O PRENOSU VREDNOSTI ZDRAVSTVENIM DELAVCEM IN ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAM S STRANI MEDNARODNEGA FORUMA ZNANSTVENORAZISKOVALNIH FARMACEVTSKIH DRUŽB, GIZ, ZA LETO 2015":                                                                                                                                                                                   

Področje opredeljuje Kodeks transparentnosti, člen 3.1.1.1                                                                                   

Področje opredeljuje Kodeks transparentnosti, člen 3.1.1.2 in  3.1.2.1                                                                               

Področje opredeljuje Kodeks transparentnosti, člen 3.1.1.3 in člen 3.1.2.2                                                                                      

Področje opredeljuje Kodeks transparentnosti, člen 3.2                                                                                           

Področje opredeljuje Kodeks transparentnosti, člen 3.2                                                                                           

Področje opredeljuje Kodeks transparentnosti, člen 3.4                                                                                                                                                                                   

Oznaka "/" pomeni, da na tem področju ni bilo izvedenih prenosov vrednosti.                                                                              

Vsi navedeni zneski predstavljajo skupne vrednosti za leto 2015.                                                                                         

Vse navedene transakcije so bile izvršene v koledarskem letu 2015, torej od vključno 1. januarja 2015 do vključno 31. decembra 2015.                                                                                        

Vrednosti prenosov sredstev zdravstvenim delavcem v letu 2015 so navedene v bruto zneskih.                                                                                          

Vrednosti prenosov sredstev zdravstvenim organizacijam so navedene v neto zneskih (brez DDV).                                                                                                                                         

Zdravstvene organizacije (ZO) Kodeks transparentnosti opredeljuje kot:                                                                                         

vse samostojne podjetnike (s.p.) in pravne osebe (i), ki so zdravstvena, medicinska ali znanstvena združenja ali organizacije (ne glede na pravno ali organizacijsko obliko), kot so bolnice, klinike, fundacije, univerze ali druge izobraževalne ustanove ali akademska združenja (razen organizacij bolnikov v okviru kodeksa ZB) ali (ii) preko katerih eden ali več zdravstvenih delavcev izvaja svoje storitve.                                                                                                                                                                       

Zdravstvene delavce (ZD) Kodeks transparentnosti opredeljuje kot:                                                                                  

vse fizične osebe, ki so članice zdravstvene, zobozdravstvene, farmacevtske ali negovalne stroke ali vse druge osebe, ki lahko pri opravljanju svojih poklicnih dejavnosti predpišejo, kupijo, zagotovijo ali odmerijo zdravilo in katerih primarna praksa, naslov glavne poklicne dejavnosti ali sedež je v Republiki Sloveniji.                                                                                 

V izogib dvomom opredelitev ZD vključuje: (i) vse uradnike ali zaposlene v vladni agenciji ali drugi organizaciji (ne glede na to, ali je v zasebnem ali javnem sektorju), ki lahko predpišejo, kupijo, zagotovijo ali odmerijo zdravila in (ii) vse zaposlene v  Republiki Sloveniji, katerih glavna poklicna dejavnost je izvajanje zdravstvene dejavnosti, to pa ne vključuje (x) vseh drugih zaposlenih v Republiki Sloveniji in (y) prodajalcev na debelo ali distributerjev zdravil.                                                                                                                                                                 

Kodeks transparentnosti je v celoti dostopen na: www.firdpc.com/sl/Kodeksi/Kodeks_JOPS/